TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterin pitäjä

 • Kuopion Ju-jutsuseura ry
 • kuopionjujutsuseura(at)gmail.com
 • info(at)kuopionjujutsuseura.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 • Seuran puheenjohtaja (katso sivujen kohdasta "hallitus")
 • info(at)kuopionjujutsuseura.fi

3. Rekisterin nimi

 • Kuopion Ju-jutsuseura ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

 • Kuopion Ju-jutsuseura ry:n hallinto pitää yllä jäsenrekisteriä seuran toiminnan ja talouden vuoksi. Seura käyttää jäsenten tietoja jäsen- ja harjoitusmaksujen, jäsenkirjeiden, kokouskutsujen, kilpailu- ja leiritoiminnan tms. jäseninformaation postittamista ja käsittelyä varten. Jäsenrekisteriä voidaan käyttää myös seuran omaan tilastolliseen seurantaan esim. jäsenten ikäjakauman tms. selvittämiseksi.
 • Henkilötietojen käsittely perustuu Kuopion Ju-jutsuseura ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.
 • Jäsentietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin kolmannelle osapuolelle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • syntymäaika 
 • puhelinnumero 
 • sähköpostiosoite

Jäsenyystiedot:

 • Vyöarvo 
 • jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäsenen omat ilmoitukset rekisteritietojen lisäämiseksi, poistamiseksi tai muuttamiseksi.
 • Seuran hallituksen tai toimihenkilöiden tekemät lisäykset, poistot tai muutokset.

7. Tiedon korjaaminen ja poistaminen

 • Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.
 • Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on Kuopion Ju-jutsuseura ry:n jäsen

8. Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa Kuopion Ju-jutsuseura ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
 • Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Tietojen sääntöjenmukaiset luovutukset

 • Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto

 • Kohdassa 4 mainitut tahot voivat koostaa sähköisistä järjestelmistä tulostettuja versioita jäsenrekisteristä vain seuratoimintaan liittyviä tiettyjä tarkoitusperiä varten. Jokainen tietojen käsittelijä huolehtii osaltaan tietojen huolellisesta käsittelystä ja siitä, että tiedot eivät joudu aiheettomasti kolmannen osapuolen saataville sekä siitä, että tiedot tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita. Jäsenrekisteristä ei tehdä paperisia versioita ilman erityistä syytä.

B: ATK:lla käsiteltävät aineistot

 • Varsinaisen jäsenrekisterin tietokanta sijaitsee Google Drive pilvipalvelimella. Google vastaa omien järjestelmiensä tietoturvasta ja käytettävyydestä omien tietoturvaperiaatteiden sekä palvelutasovaatimustensa mukaisesti.
 • Jäsenrekisterin tietokantoihin ja tiedostoihin pääsyyn tarvitaan rekisterissä määritellyt käyttöoikeudet, jotka myöntää ja poistaa seuran hallitus ja joita hallinnoi Kuopion Ju-jutsuseura ry:n hallitus.

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

 • Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
 • Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.12.2018.